شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام)

شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام) در نظر دارد یک دستگاه ساختمان اداری را از طریق مزایده عمومی با وضعیت موجود بفروش رساند. علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی با مراجعه به آدرس: تهران، محله لویزان، خیابان شهید حمیدرضا بیات، خیابان شهید جعفر طجرلو، پاساژ روژهوم سنتر (ساختمان خلیج فارس)- طبقه سوم واحد 6 (دبیرخانه) از ساعت 9 الی 16 تا روز پنجشنبه مورخ 1402/06/30(بجز ایام تعطیل) با ارائه معرفی نامه معتبر (اشخاص حقوقی) یا کارت ملی (اشخاص حقیقی)، اسناد مزایده را دریافت نموده و ضمن مطالعه ضوابط و رعایت مقررات مربوطه، پیشنهاد قیمت خود را همراه با اوراق تکمیل شده در پاکات دربسته مزایده قرار داده و تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 1402/07/05 به نشانی پیش گفته تحویل و رسید دریافت نمایند.

همچنین متقاضیان می توانند درصورت هر گونه سوال در زمینه ملک موضوع مزایده و هماهنگی جهت بازدید، با شماره تلفن 26758201-021 داخلی 5810 تماس حاصل نمایند.